c Onderhandse leningen 10,25% lening in guldens, 12 jaarlijkse aflossingen van circa 5,3 miljoen, vanaf 1 juni 1983, met de verplichting het complex Zoeterwoude niet te bezwaren 6,75% lening in guldens, af te lossen per 1 maart 1983, met de verplichting het complex Amsterdam (Mauritskade) en een aantal andere onroerende goederen niet te bezwaren 10,50% lening in Franse francs, 7 jaarlijkse aflossingen van circa 0,9 miljoen, vanaf 31 december 1983, met als onderpand de terreinen en gebouwen van het complex te Schiltigheim (Frankrijk) 10,lening in Franse francs, af te lossen in 3 jaarlijkse aflossingen van circa 0,9 miljoen, vanaf 31 december 1983, met hetzelfde onderpand als bij de hierboven genoemde 10,50% lening is vermeld 13,80% lening in Franse francs, af te lossen per 31 januari 1983 14,80% lening in Franse francs, af te lossen per 4 november 1983 11,75% lening in Franse francs, af te lossen per 31 december 1985 Pensioenfondsen Op de schuld, tegen een rentevoet van 8,—%, dient jaarlijks ca. 2 miljoen te worden afgelost. De verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken van het personeel in Nederland berusten bij een onafhankelijk pensioenfonds; de verplichting van de onderneming beperkt zich tot premiebetaling aan dit fonds. Overige schulden Hieronder zijn onder andere opgenomen 60 miljoen voor oudedagsregelingen. Tot een bedrag van 56 miljoen zijn zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheken. De gemiddelde rentevoet, waartegen de rentedragende verplichtingen ad 62 miljoen zijn aangegaan, bedraagt circa 14,6%. De gemiddelde looptijd is 7 jaar. 64.000 1.700 6.051 2.593 865 864 2.593 69.334 3.400 7.592 78.666 3.796 1.898 1.898 2.847 90.765 4.959 4.790 139.300 128.605 Schulden op korte termijn Handelscrediteuren en verschuldigde kosten 418.040 370.461 Te betalen accijnzen en belastingen 257.891 121.594 Aflossingsverplichting in 1982 van Schulden op lange termijn 34.652 32.419 Deposito's 45.480 44.492 Bankiers 78.566 265.279 Dividend 28.900 28.900 863.529 863.145 38

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 39