t Liquide middelen Kas, bankiers en giro-instellingen Kasgelden belegd op korte termijn Effecten 198.957 154.487 40.167 4.303 81.8/U 14.655 1.029 Aandelenkapitaal Geplaatst en volgestort is 361.248 In omloop zijn 14.449.938 aandelen van 25,- nominaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 500 miljoen. Algemene reserve Saldo per 1 januari 1981 497.826 Verschillen tussen prijs en waarde bij transacties in bedrijven en deelnemingen 4.708 Toevoeging overeenkomstig de op pagina 14 voorgestelde winstbestemming 69.819 Saldo per 31 december 1981 572.353 Bijzondere reserve Saldo per 1 januari 1981 Herwaardering na verrekening van latente belastingverplichtingen Koers en overige verschillen Vrijgevallen latente belastingverplichtingen Saldo per 31 december 1981 In de Bijzondere reserve is mede begrepen het restant ad 17 van de belastingvrij uit te keren Agioreserve. 544.822 93.767 13.139 25.165 36

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 37