Verkopen bier Afrika Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 5,7 5,7 5,3 5,8 6,- 1F 1977 1978 1979 1980 1981 neken bier en Heineken Malta de gevolgen van de proble matische economische toestand. Afrika In 1981 werd in Afrika 6,- miljoen hectoliter 2,7%) onder toezicht van Heineken gebrouwen bier verkocht. De Groep neemt deel in brouwerijen in Zaïre, Rwanda, Burundi, Volksrepubliek Congo, Nigeria, Sierra Leone, Angola en Ghana. In enkele landen heeft daarnaast produktie in licentie plaats. De bedrijven in Zaïre, Rwanda en Burundi produceren tevens frisdranken. Gedistilleerd wordt op de markt gebracht vanuit Ne derland en via onze Engelse werkmaatschappij. De recessie in de meeste Westerse industrielanden had een ongunstige invloed op de economie van verscheidene Afrikaanse landen. Door importbeperkende maatregelen in verband met de slechte deviezensituatie werd zowel de lokale produktie van bier als de import daarvan geremd. De economische situatie in Zaïre toonde in 1981 geen reële verbetering. De vijf brouwerijen van onze deelneming Brasseries, Limonaderies et Malteries du Zaïre 'Bralima' werkten in 1981 gemiddeld op slechts 40% van hun capa citeit. Dit hield verband met de onvoldoende mogelijkhe den voor de import van grondstoffen. Door een verruiming van het officiële prijsbeleid konden de verkoopprijzen worden aangepast aan de gestegen kosten en kon, ondanks de lage capaciteitsbenutting, toch rendabel worden gewerkt. De door de brouwerij in samenwerking met de overheid opgezette landbouwprojecten vinden goede voortgang. In Rwanda stond de rentabiliteit van de brouwerij onder druk omdat toestemming voor verhoging van de bier- en frisdrankprijzen tot nu toe uitbleef. In 1981 vierden wij het 25-jarige bestaan van de brouwerij in Burundi. Het verslagjaar liet een verbetering van het re sultaat zien. Begonnen werd met de uitbreiding van de brouwerij van een capaciteit van ongeveer 600.000 hl tot circa 1 miljoen hl per jaar. De brouwerij bracht een landbouwproject tot ontwikkeling met de bedoeling een gedeelte van de eigen grondstoffenvoorziening hieruit te dekken. Ondanks de gunstige ontwikkeling van de economische situatie in de Volksrepubliek Congo, mede als gevolg van de toenemende export van olie, bleven de resultaten van de brouwerij te Brazzaville achter bij die van 1980 door vertraging bij het verkrijgen van toestemming voor prijsver hoging. De economische ontwikkeling in Nigeria werd afgeremd door de sterk verminderde olie-uitvoer. Desondanks blijft de biermarkt in Nigeria zich gunstig ontwikkelen. Mede ge holpen door een reeds jarenlang durende importstop voor bier komen verschillende nieuwe brouwerijen in dit land van de grond. Ook Nigerian Breweries Ltd., de onderneming waarin wij deelnemen, breidde haar capaciteit verder uit. In 1981 werd begonnen aan de bouw van de vierde brouwerij; deze zai in het voorjaar van 1982 in produktie komen. Deze brou werij te Ibadan met een capaciteit van circa 1 miljoen hl is één van de grootste projekten door Heineken Technisch Beheer in tropische gebieden tot dusver uitgevoerd. De introductie van het in licentie geproduceerde Green Sands shandy verliep bevredigend. De economie van Sierra Leone heeft nog sterker dan voor heen te maken met een tekort aan deviezen, waardoor de import van grondstoffen en reserve-onderdelen ernstige moeilijkheden ondervindt. Ook in Ghana is sprake van een tekort aan buitenlandse betaalmiddelen. Afgewacht moet worden wat de invloed op deze problematiek zal zijn van de machtswisseling, die op de laatste dag van het jaar plaatsvond. De brouwerij in N'Djamena (Tsjaad), die in 1980 werd ge sloten wegens de gebeurtenissen in dat land, werd nog niet heropend. Het bedrijf is licht beschadigd. De brouwerij in Moundou werkte min of meer normaal met - gelet op de omstandigheden - bevredigende resultaten. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 27