Resultaten Kosten De resultatenrekening kan als volgt verkort worden weer gegeven (in miljoenen guldens): 1981 1980 bedrag bedrag Omzet 3.613 100- 3.230 Kosten 3.353 92,8 3.033 93,9 Bedrijfsresultaat 260 7,2 197 6,1 Rente - 60 - 1,7 - 63 - 1,9 Baten minus lasten 3 0,1 Belasting - 82 - 2,3 - 54 - 1,7 Dividend deelnemingen 3 0,1 0,2 Aandeel van derden - 4 - 0,1 - 4 - 0,1 Netto winst 120 3,3 83 2,6 Het bedrijfsresultaat steeg met 63 miljoen; hiervan was bijna 10 miljoen het gevolg van veranderingen in de wis selkoersen. Op de omzetten hadden de wisselkoerswijzi gingen echter een negatief effect van 20 miljoen. De veranderingen in de participaties van de diverse deel nemingen hadden geen invloed van betekenis op Omzet en Bedrijfsresultaat. Omzet Onderverdeeld naar de produktgroepen was de Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens): 1981 1980 stijging Bier 2.841 2.481 14.5 Frisdranken 288 280 3,- Gedistilleerd en wijn 318 308 2,9 Overige opbrengsten 105 109 - 3,6 3.552 3.178 11.8 De toename met 374 miljoen is voor een belangrijk deel een gevolg van gestegen verkoopprijzen, doch ook het grotere verkoopvolume heeft, zij het in mindere mate, aan de stijging bijgedragen. De Omzet, welke naast de Opbrengst verkopen ook tech nische en andere vergoedingen, huren en rente van geld leningen omvat, is met 11,9% gestegen tot 3.613 mil joen. De kosten zijn met 320 miljoen gestegen, hetgeen voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door prijsstijgingen, zowel ten aanzien van de vaste kosten als van de variabele kosten, zoals grondstoffen en emballage en in veel min dere mate door het grotere verkoopvolume. Salarissen en sociale kosten zijn met 53 miljoen geste gen. Afschrijvingen waren 40 miljoen hoger dan vorig jaar, deels als gevolg van uitbreidingen en herwaardering, deels ten gevolge van extra afschrijvingen in verband met de te verwachten daling van de verkopen in Nederland. Bedrijfsresultaat De prijsverhogingen die wij in de markt konden realiseren waren op zich onvoldoende om de gestegen kosten op te vangen. Door stijging van het omzetvolume konden wij dit tekort echter compenseren. Het bedrijfsresultaat bedroeg 260 miljoen en was daarmee 31,9% hoger dan in 1980. In procenten van de omzet was het bedrijfsresultaat 7,2% tegenover 6,1% in het voorgaande jaar. In procenten van het totale vermogen bedroeg het be drijfsresultaat in 1981 7,8% (was 6,3%). Netto winst De rentekosten daalden in 1981, ondanks een verdere stij ging van de rentevoet in een aantal landen, met 3 miljoen tot 60 miljoen. De verhouding tussen bedrijfsresultaat en rente bedroeg dit jaar 4,3 tegenover 3,1 in 1980. De Belasting op de winst is met 28 miljoen toegenomen als gevolg van de verbetering van de resultaten. De belas tingdruk ad 40,5% was nagenoeg gelijk aan die in 1980 (40,3%). Aan dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen werd, mede als gevolg van transferproblemen, slechts ca. 3,5 miljoen ontvangen. De Netto winst is met bijna 45% gestegen van 83 miljoen tot 120 miljoen. In procenten van het Eigen vermogen was de netto winst in 1981 7,6% vergeleken met 5,9% in het voorgaande jaar. Per aandeel van 25,bedroeg de winst in 1981 8,33 en in 1980 5,75. Winstbestemming Voorgesteld wordt om van de netto winst 50.575.000 te bestemmen voor dividenduitkering en 69.819.000 toe te voegen aan de Algemene reserve overeenkomstig de op pagina 45 gepubliceerde winst- en verliesrekening. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 19