TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1966 dochtermaatschappijen De aandelen in en de vorderingen op dochtermaatschappijen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. vorderingen Deze omvatten vooruitbetaalde belastingen en te vorderen rente van belegde kas gelden. liquide middelen Hieronder zijn opgenomen tegoeden bij bankiers en op korte termijn belegde kas gelden. aandelenkapitaal Geplaatst per 1 oktober 1965 52.500.000 Verhoogd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april 1966 17.500.000 Geplaatst per 30 september 1966 70.000.000 reserve Saldo per 1 oktober 1965 36.261.000 herwaardering Toegevoegd tengevolge van herwaardering van dochter maatschappijen 2.345.000 38.606.000 schulden op Deze omvatten: korte termijn Schulden aan dochtermaatschappijen 9.316.000 Niet opgevraagde dividenden en te betalen kosten 1.216.000 10.532.000 raad van commissarissen feith fentener van vlissingen van den berg wijckerheld bisdom klaasse t h ys sen-bo rnemisz a raad van bestuur wittert van hoogland ton heineken amsterdam, januari 1967 35

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 35