ALGEMENE RESERVE RESERVE HERWAARDERING Het saldo per i oktober 1965 was 59.997.000 De dotaties in de geconsolideerde maatschappijen bedroegen in totaal 8.400.000 Saldo per 30 september 1966 68.397.000 Saldo op 1 oktober 1965 49.292.000 Verhoogd tengevolge van herwaardering van de activa Fabrieken en kantoren, Huizen en gronden, Deelnemingen en Voorraden na verreke ning van latente belastingverplichtingen, die uit de herwaardering voortvloeien 6.954.000 Saldo per 30 september 1966 f 56.246.000 FONDS EGALISATIE INVESTERINGSAFTREK Het doel van deze fondsvorming is de genoten investeringsaftrek te verdelen over de geschatte levensduur van de betreffende activa. Saldo per 1 oktober 1965 Per saldo toegevoegd 1965/1966 Saldo per 30 september 1966 5.990.000 610.000 6.600.000 VOORZIENING VOOR LATENTE BELASTING VERPLICHTINGEN Deze betreft latente belastingverplichtingen, die voortvloeien uit het verschil tussen commerciële en fiscale waardering. Saldo per 1 oktober 1965 Toegevoegd in 1965/1966 Saldo per 30 september 1966 12.612.000 3.35 2.000 15.964.000 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: Pensioenfondsen Hypotheken o/g Schulden aan gelieerde ondernemingen Opgenomen gelden Overige schulden Totaal per 30 september 1966 De pensioenverplichtingen tegenover onze werk nemers zijn ondergebracht in een tweetal stich tingen, die deze verplichtingen voor een deel heb ben herverzekerd bij een grote levensverzekering maatschappij. 7.134.000 884.OOO 4.22I.OOO l8.5OO.OOO 392.000 31. I3I.OOO 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 26