VOORRADEN Deze omvatten: Grondstoffen Produkt in bewerking en gereed produkt Emballage Diverse magazijn voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de vervan gingswaarde. 5.656.000 15.73 5.000 17.773.000 4.216.000 43.380.000 VORDERINGEN De specificatie hiervan is als volgt: Handelsdebiteuren Overige debiteuren Onder overige debiteuren zijn o.a. opgenomen rekening-courantverhoudingen met binnen- en buitenlandse relaties en vooruitbetaalde kosten. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nomi nale bedragen verminderd met de nodig geachte afschrijvingen. De saldi in vreemde valuta zijn op de balansdatum omgerekend tegen de koers waar tegen zij op termijn zijn verkocht. 28.585.000 12.072.000 40.657.000 LIQUIDE MIDDELEN AANDELENKAPITAAL Kas en bankiers Kasgelden op korte termijn belegd De hierin begrepen saldi aan vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de koers waartegen zij op ter mijn zijn verkocht. Maatschappelijk kapitaal op 1 oktober 1965 Verhoogd ingevolge het besluit van de buiten gewone algemene vergadering van aandeelhou ders d.d. 15 april 1966 Aandelen in portefeuille Verhoging ingevolge boven genoemd besluit Uitgegeven wegens herkapitalisa tie krachtens meergenoemd besluit Uitgegeven aandelenkapitaal op 30 september 1966 5.367.000 23.900.000 22.500.000 25.000.000 47.500.000 17.500.000 29.267.c 75.OOO.OOO 25.OOO.OOO IOO.OOO.OOO 30.000.000 7O.OOO.OOO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 25