f 14.944.000 deelnemingen Deze deelnemingen hebben betrekking op de rechtstreekse belangen in brouwerijen in binnen- en buitenland, in de gedistilleerd industrie, bene vens in diverse binnenlandse hotel-, café- en restaurantbedrijven. Verder zijn hieronder begrepen de deelnemingen op het gebied van de alcoholvrije drankenindu strie en in enkele andere ondernemingen, waarvan de werkzaamheden zijdelings met die van het brouwerijbedrijf verband houden. Tevens zijn onder dit balanshoofd opgevoerd de investeringen in de vorm van vorderingen, die een meer permanent karakter dragen. De waardering van de deelnemingen geschiedt maximaal tegen intrinsieke waarde. Wat betreft de waardering van de buitenlandse belangen, is met politieke en economische risico's, voor zo ver deze thans zijn te overzien, rekening ge houden. De mutaties in deze activa kunnen als volgt wor den gespecificeerd: Boekwaarde per i oktober 1965 Herwaardering Nieuwe investeringen het afstoten van bepaalde belangen in deelnemingen minus Afgeschreven ten laste van de winst- en verlies rekening Boekwaarde per 30 september 1966 De ontvangen baten uit Deelnemingen hebben het afgelopen boekjaar 6.111.000 bedragen. 38.604.000 20.623.000 2.649.000 61.876.000 471.000 61.405.000 I andere vastgelegde Hieronder zijn opgenomen: middelen De leningen aan afnemers 10.554.000 Overige vorderingen op lange termijn, alsmede inventarissen e.d. aan derden uitgegeven 4.390.000 De leningen aan afnemers zijn tegen de nominale bedragen minus afschrijvingen gewaardeerd, de inventarissen e.d. tegen aanschaffingsprijs minus afschrijvingen. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 24