TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1966 fabrieken en kantoren Onder dit hoofd zijn opgenomen de grond, gebouwen, machines, inventaris en vervoer middelen van de Nederlandse vestigingen. Deze activa zijn gewaardeerd op vervangingswaarde onder aftrek van afschrijvingen. In waarde muteerden deze activa als volgt: Boekwaarde per i oktober 1965 87.333.000 Herwaardering 4.069.000 91.402.000 Investeringen minus opbrengst buiten gebruik gestelde bedrijfsmiddelen 13.276.000 104.678.000 Afschrijvingen 1965/1966 11.705.000 Boekwaarde per 30 september 1966 92.973.000 Deze boekwaarde is als volgt te specificeren: Vervangingswaarde Afschrijving Boekwaarde Grond en gebouwen 91.286.000 44.341.000 46.945.000 Machines, inventaris en vervoer middelen 97.122.000 51.094.000 46.028.000 Totaal 188.408.000 95.435.000 f 92.973.000 huizen en gronden Hieronder zijn opgenomen een aantal over het gehele land verspreid liggende panden, die hoofdzakelijk in gebruik zijn als hotel-, café- en restaurantbedrijf. De waardering van deze activa is geschied tegen vervangingswaarde onder aftrek van afschrij vingen. De mutaties in de loop van het boekjaar waren de volgende Boekwaarde per 1 oktober 1965 26.438.000 Herwaardering 4.952.000 31.390.000 Aankoop en kosten van verbouwing minus boek waarde van verkochte panden 426.000 31.816.000 Afschrijvingen 1965/1966 1.572.000 Boekwaarde per 30 september 1966 30.244.000 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 23