resultaten In de op pagina 18 gepubliceerde geconsolideerde winst- en verliesrekening is de2elfde indeling aangehouden als in ons vorig jaarverslag. Uit deze winst- en verlies rekening blijkt, dat de netto concernwinst,die over 1964/1965 13.888.000,bedroeg, over 1965/1966 is gestegen tot ƒ22.658.000, Van deze winst is in de dochtermaatschappijen aan de 'Algemene reserve' een bedrag toegevoegd van 8.400.000, terwijl van de winst in de dochtermaatschappijen onverdeeld is gebleven 48.000,— 8.448.000, Voor Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. bedraagt het winstsaldo 14.2 Dit winstsaldo is gespecificeerd in de winst- en verliesrekening van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. op pagina 34. Voorgesteld wordt het belastingdividend ten laste van de winst 1965/1966 te brengen, alsmede een dividend van 14% uit te keren. winstverdeling De netto winst over 1965/1966 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. bedraagt ƒ14.210.377,71 als onverdeeld winstsaldo A.P. resteerde 309.188,67 zodat ter verdeling beschikbaar is 14.519.566,38 ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april 1966 werd als belastingdividend uitgekeerd 4.373.250, 10.146.316,38 A Voor een dividend van 14% is benodigd 9.800.000, waarna als onverdeeld winstsaldo resteert 346.316,38 Wij willen tenslotte op deze plaats onze grote waardering uitspreken voor de toe wijding en de plichtsbetrachting, waarmede onze medewerkers in binnen- en buitenland, ieder op zijn terrein, hebben bijgedragen tot de behaalde resultaten. amsterdam, januari 1967 wittert van hoogland ton heine ken 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 18