Het overleg met de Ondernemingsraden vond ook dit jaar in een sfeer van onderling begrip plaats. De premiespaarregeling is met ingang van het nieuwe boekjaar aangepast aan de gewijzigde, verruimde wettelijke bepalingen. Een bedrag van i.ooo.ooo,werd ten laste van de winst- en verliesrekening aan de Stichting Heineken's Pensioenfonds gedoteerd. produktie In de Amsterdamse brouwerij zijn nieuwe leg- en gistkelders en een uitbreiding van het brouwhuis in gebruik genomen. De algehele vernieuwing van de brouwerij in Rotterdam zal in 1968 aanvangen. De omvangrijke werkzaamheden in 's-Hertogenbosch, in verband met de benodigde uitbreiding van onze produktiecapaciteit aldaar, verlopen volgens plan. Nederlandse markt op de binnenlandse markt nam de omzet toe met bijna 16% tot 1.790.000 hectoliter. Ook ons marktaandeel bleef een stijgende lijn vertonen. Zowel de horeca- als de huisverbruiksector droegen tot de hogere verkopen bij. De geldschaarste heeft tot gevolg dat door de horecabranche nog meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de brouwerij. Onvermijdelijk moest hier en daar terug houdendheid aan de dag worden gelegd. De verwachting, dat onze financiële steun aan het horecabedrijf geleidelijk aan belangrijkheid zou inboeten, werd vooralsnog niet bewaarheid. De horecabedrijfstak ziet zich, als gevolg van de steeds voortgaande stijging der lasten, waaronder vooral de personeelskosten, voor een zware opgave gesteld om tot bevredigende uitkomsten te geraken. Het Bouwbureau Horeca, de afdeling van Heineken Exploitatie Maatschappij N.V., die speciaal is belast met het geven van adviezen op technisch en esthetisch terrein bij de bouw en inrichting van horecabedrijven, kan op een nuttig en uitermate druk bezet jaar terugzien. De serviceverlening van dit bureau wordt door onze relatiekring kennelijk zeer op prijs gesteld. De ondernemingen op het gebied van de fabricage van gedistilleerd, waarin wij deelnemen, hebben met redelijk succes gewerkt. De verhoging van de accijns per 1 januari 1966 en de daarmede gepaard gaande sterke verhoging van het tarief van de omzetbelasting op gedistilleerd van 10% naar 18% hebben de verkopen nadelig beïnvloed. In de sector frisdranken behaalde N.V. Vrumona goede resultaten, onder meer met de merken Si-Si, Pepsi-Cola, Seven-Up en B3 Fruitsappen. export De totale export van de Nederlandse brouwindustrie overschreed voor het eerst in het kalenderjaar 1965 de mijlpaal van 1.000.000 hectoliter. Het Heineken aandeel in de totale uitvoer bedroeg in het afgelopen boekjaar 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 15