De leden van de raad van bestuur van de moedermaatschappij van het concern zijn benoemd tot commissaris, terwijl tot directeur zijn benoemd de heren Drs G. L. Rinkel, Drs J. A. Klomp en P. Bol. De heer R. M. E. Vestergaard, directeur van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V., heeft eind december 1966 het concern met pensioen verlaten. Wij zijn de heer Vestergaard erkentelijk voor de waardevolle werkzaamheden, die hij in een ruim 40-jarige carrière in het belang van de onderneming heeft verricht. Jhr P. R. Feith is in augustus 1966 afgetreden als lid en voorzitter van het bestuur van de Heineken Stichting. Jhr O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland werd in zijn plaats benoemd. Ten laste van de winst over het boekjaar 1965/1966 hebben wij een bedrag van 200.000,gedoteerd aan de Heineken Stichting, teneinde het overeenkomstig de wens van het bestuur van de Stichting mogelijk te maken de Dr H. P. Heineken-prijs te verhogen van 3 5.000,tot 100.000,Deze verhoog de prijs zal voor het eerst in 1967 worden uitgereikt.* algemeen De resultaten, behaald in het afgelopen boekjaar, waren gunstig. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, zijn enkele incidentele baten hierbij in bijzondere mate van invloed geweest. Onze activiteiten in het buitenland hebben eveneens een belangrijke bijdrage geleverd. De kosten blijven een voortdurend stijgende tendens vertonen. Enerzijds speelt hierbij een belangrijke rol het verloop van salarissen en lonen, anderzijds het feit dat ontwikkelingen op velerlei gebied het noodzakelijk maken steeds grotere bedragen te besteden aan researchactiviteiten, zowel op technologisch gebied als op het terrein van de marketing. De totale omzet van de Nederlandse bedrijven - binnenland en export - bedroeg ruim 2.370.000 hectoliter, hetgeen 290.000 hectoliter meer is dan vorig boekjaar. personeel Tengevolge van de uitbreiding van de produktie in onze Nederlandse bedrijven, als ook door de groei van de geassocieerde buitenlandse bedrijven, was het nodig wederom een aantal bedrijfsleiders, afdelingschefs en werktuigkundigen in opleiding te nemen. Voorts werd aan een aantal buitenlandse employé's in dienst van gelieerde ondernemingen een volledige of aanvullende technische opleiding in Nederland gegeven. Gememoreerd moge worden dat de Dr H. P. Heineken-prijs eens per drie jaar wordt toegekend aan een of meer personen, die een prestatie van uitzonderlijk belang of uitzonderlijke waarde heeft (hebben) verricht op het gebied van de bio-chemie en de bio-physica, met inbegrip van de micro-biologie en van de kiemingsphysiologie van zaden. De laureaat of laureaten wordt (worden) aangewezen door een speciale commissie, benoemd door de Afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. IO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 14