VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN AANDEELHOUDERS Wij hebben de eer U hierbij het jaarverslag van het concern met bijbehorende jaar stukken over het boekjaar 1965/1966 aan te bieden. Zoals in ons vorig jaarverslag reeds werd vermeld, trad in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., gehouden op 21 januari 1966, de heer J. M. Honig af als lid en voorzitter van de raad van commissarissen en Jhr P. R. Feith als lid van de raad van bestuur, beiden wegens het bereiken van de statutair voorgeschreven leeftijdsgrens. Dezelfde vergadering benoemde tot commissaris der vennootschap Jhr P. R. Feith en de heer H. H. Thyssen-Bornemisza. Ten aanzien van de benoeming van Prof. Dr J. Zijlstra tot commissaris der ven nootschap en diens aftreden als zodanig kort nadien, moge worden verwezen naar hetgeen terzake is vermeld in het prae-advies van commissarissen. Ter toelichting met betrekking tot de bindende voordracht, opgenomen in het prae-advies van commissarissen, voor de benoeming van de heer R. Hinzelin tot commissaris van onze maatschappij, diene dat het hier betreft de Président Directeur- Général van de recentelijk door absorptie tot stand gekomen grootste Franse brouwerijgroep, de Société Européenne de Brasseries te Parijs. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 15 april 1966, heeft het besluit genomen het geplaatste kapitaal der vennootschap met 17.500.000,te verhogen van f 52.500.000,tot 70.000.000,door middel van uitreiking van aandelen in de verhouding van één nieuw aandeel op drie oude aan delen. Tegenover deze kapitaalsverhoging staat een herwaardering van de post deel nemingen. Deze belangen zijn nog steeds conservatief gewaardeerd. De nieuw uitgegeven aandelen delen ten volle in de winst van het boekjaar 1965 /1966. Voorts nam deze vergadering het besluit een bedrag uit te keren van ƒ8,33 Per oud aandeel van 100,nominaal, teneinde aandeelhouders in staat te stellen de door hen terzake van de herkapitalisatie verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Deze uitkering, mogelijk gemaakt door enkele belangrijke incidentele baten, is in de voorgestelde winstverdeling opgenomen. Tenslotte besloot bovengenoemde vergadering tot wijziging van de statuten der vennootschap, als gevolg waarvan artikel 4 lid 1 thans luidt: 'Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd miljoen gulden, verdeeld in één miljoen aandelen van honderd gulden. Thans zijn geplaatst en volgestort zeven honderd duizend aandelen van honderd gulden.' In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar werd een nieuwe dochtervennoot schap als werkmaatschappij toegevoegd aan de bestaande concernorganisatie. Deze vennootschap is genaamd Heineken Reken Centrum N.V. De taak van de nieuwe vennootschap is het zo doelmatig mogelijk gebruik, zowel binnen het concern als ook daarbuiten, van een in september 1966 geïnstalleerde I.B.M.-computer 360/40.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 13