VERMOGENSPOSITIE (in duizenden guldens) ONTLEEND AAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS 30 September 1960 30 September 1959 Vlottend kapitaal: Voorraden 22.211 18.795 Vorderingen 20.077 18.424 Liquide middelen 4.545 12.695 46.833 49.914 Schulden op korte termijn: Diverse schulden 24.341 23.892 Winstuitkeringen 5.003 5.003 29.344 28.895 Netto vlottend kapitaal 17.489 21.019 Vast kapitaal: Fabrieken en kantoren 73.977 71.842 Huizen en gronden 23.465 10.546 Belangen bij aanverwante ondernemingen 31.658 27.245 Andere vastgelegde middelen 5.145 3.941 134.245 113.574 Totaal 151.734 134.593 Schulden op lange termijn: Diverse voorzieningen 15.251 9.352 Overige schulden 24.659 23.750 39.910 33.102 Eigen vermogen: Kapitaal 35.000 35.000 Reservefonds 5.197 4.758 Reserve diverse belangen 33.600 31.100 Onverdeeld winstsaldo 311 276 74.108 71.134 Reserve herwaardering 37.716 30.357 111.824 101.491 Totaal 151.734 134.593 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1959 | | pagina 26