TOELICHTING BESTEMMING VAN DE OPBRENGST OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1960 DOCHTERMAATSCHAPPIJEN De dochtermaatschappijen zijn opgenomen tegen de waarde, welke zij verkregen hebben door de activa en passiva dezer vennootschappen te waarderen volgens de regels die per 30 September 1959 in de moedermaatschappij golden, met uitzondering van het actief Huizen en gronden en het passief Latente belastingverplichtingen. De Huizenen gronden zijn tegen vervangingswaarde ingebracht. De Latente belastingverplichtingen zijn op 1 October 1959 opnieuw bepaald, waarbij de herwaardering van Huizen en gronden in aanmerking is genomen. VORDERINGEN OP DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Deze omvatten de vorderingen in rekening-courant op de dochtermaatschappijen inclusief te vorderen divi denden 8.526.000 Vooruitbetaalde belastingen 31.000 De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. LIQUIDE MIDDELEN Bankiers 3.000 Belegde kasgelden op korte termijn 1.600.000 Raad van Commissarissen honig HEINEKEN 8.557.000 1.603.000 ALBARDA EYKEN SLUYTERS FENTENER VAN VLISSINGEN VAN DEN BERG WIJCKERHELD BISDOM Directie FEITH WITTERTVAN HOOGLAND AMSTERDAM, JANUARI 1961 LAND 14 Belastingen 21,5 /Q Personeelskosten 15,4 Afschrijvingen 8,5% Dotatie Pensioenfonds 1,2% Winstuitkeringen 4,2% Reserveringen 2,5% 1 «HMS B-MÜÜ» D

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1959 | | pagina 17