Ten aanzien van de ondernemingen waarin wij rechtstreeks belang hebben, vermelden wij het volgende De resultaten van de binnenlandse bedrijven waarin wij deelnemen en wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, geven over het algemeen reden tot tevredenheid. n.v. „cobra" Het jaarverslag verschijnt ongeveer gelijktijdig met dit jaarverslag. Wij menen derhalve te kunnen volstaan met hier te vermelden dat dank zij de over het algemeen bevredigende gang van zaken bij de brouwerijen waarin deze holdingmaatschappij een belang heeft, de resultaten van het afgelopen boekjaar gunstig zijn geweest. brasserie leopold s.a. te brussel Evenals het vorig jaar is wederom een verhoging van de omzet te constateren. Het eindresultaat is bevredigend, wanneer wij de offers die gebracht moeten worden in het kader van de hevige concurrentie op de Belgische biermarkt, mede in onze overwegingen betrekken. c.a. cerveceria heineken de venezuela te caracas Gedurende het afgelopen boekjaar zijn de omzetten opnieuw niet onbelangrijk gestegen. Terwijl het bedrijf op een redelijke winstgevende basis was gekomen, is het tengevolge van een onver mijdelijke zeer belangrijke verhoging van de lonen, niet mogelijk geweest ons voornemen tot uitkering van dividend, uit te voeren. heineken's indonesische bierbrouwerij maatschappij n.v. te surabaia De plaatselijke leiding slaagde er wederom in productie en verkoop op een voor de heersende omstandigheden redelijk te achten peil te handhaven. De sociale rust werd ook gedurende het afgelopen jaar bewaard. malayan breweries ltd. te singapore De omzetten vertoonden gedurende het laatste verslagjaar een geringe teruggang ten opzichte van het voorafgaande boekjaar. De resultaten waren evenwel bevredigend. De plannen tot uitbreiding der productiecapaciteit van de brouwerijen in Hastings (Nieuw- Zeeland) en Port Moresby (Australisch Nieuw-Guinea), die beiden behoren tot de groep Malayan Breweries, zijn grotendeels uitgevoerd. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1958 | | pagina 9