Hierdoor verklaren wij de jaarrekening over het boekjaar van 1 oktober 1958 - 30 september 1959 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. te hebben gecontroleerd en de balans per 30 sep tember 1959, aangevende tellingen van 163.488.473.de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1958/59, afgesloten met een winst saldo van ƒ8.792.757.alsmede de in het verslag over het boekjaar 1958/59 op de bladzijden 13 t/m 17 gegeven toelichting op de balans per 30 september 1959 akkoord te hebben bevonden. Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner w.g. A. M. Nugteren

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1958 | | pagina 19