Financiën onlangs voorgesteld heeft de verhoging van het tarief der omzetbelasting op bier, welke uitdrukkelijk aan een termijn van twee jaren was gebonden, nogmaals te verlengen, betreuren wij zeer. Met nadruk willen wij er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is voor de Nederlandse brouw- industrie, dat zij zonder al te zwaar belast te zijn, de concurrentie in de komende Euromarkt met succes doorstaan kan. Wat de totale rentabiliteit van onze onderneming betreft, willen wij niet onvermeld laten, dat het relatief zeer hoge volume van onze export er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen, dat de behaalde resultaten toch nog zo gunstig zijn. Ten aanzien van de ondernemingen waarin wij rechtstreeks belang hebben, diene het volgende: DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ P. HOPPE N.V. TE SCHIEDAM De omzetten hebben zich in stijgende lijn bewogen en de resultaten geven reden tot tevredenheid. ANDERE BINNENLANDSE DEELNEMINGEN De resultaten van deze bedrijven, wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, zijn, de lichte teruggang in de conjunctuur in aanmerking genomen, in het algemeen niet tegengevallen. BRASSERIE LEOPOLD S.A. TE BRUSSEL Enige verhoging der omzetten viel te constateren, waaraan ook de verkopen van de etablisse menten dezer brouwerij op de wereldtentoonstelling hun aandeel hebben bijgedragen. Floewel de situatie van de biermarkt in België zeer moeilijk blijft tengevolge van de hevige concur rentie daar te lande, is het eindresultaat door deze onderneming behaald niet onbevredigend. C.A. CERVECERIA HEINE KEN DE VENEZUELA TE CARACAS De omzetten dezer brouwerij zijn in het afgelopen boekjaar belangrijk gestegen, waardoor het bedrijf op een redelijk winstgevende basis gekomen is. Of in de loop van 1959 tot een eerste bescheiden uitkering van dividend kan worden overgegaan, is mede afhankelijk van de politieke ontwikkeling daar te lande. HEINEKEN's INDONESISCHE BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. TE SURABAIA In nauwe samenwerking met de Belgische en Luxemburgse aandeelhouders streven wij er naar dit bedrijf in stand te houden. Ondanks grote moeilijkheden slaagde de plaatselijke leiding er in productie en verkoop op een onder de omstandigheden redelijk peil voort te zetten, waarbij de sociale rust in het bedrijf volledig gehandhaafd kon worden. MALAYAN BREWERIES LTD. TE SINGAPORE Ook in het verslagjaar gaf dit in de laatste jaren zo sterk uitgegroeide bedrijf wederom goede resultaten te zien. Voor de tot de belangensfeer dezer onderneming behorende brouwerijen in Hastings (Nieuw- Zeeland) en Port Moresby (Australisch Nieuw-Guinea) zijn plannen ontworpen ter vergroting der productiecapaciteit, welke plannen gedeeltelijk reeds ten uitvoer zijn gelegd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 7