Aan Aandeelhouders VERSLAG VAN DE DIRECTIE Wij hebben de eer U hierbij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van onze statuten, aan te bieden ons jaarverslag met de bijbehorende jaarstukken. Het afgelopen boekjaar heeft wel zeer in het teken gestaan van de officiële opening op 4 September 1958 van onze nieuwe brouwerij te 's-Hertogenbosch. Gaarne willen wij van deze plaats Z.K.H. de Prins der Nederlanden nogmaals onze eerbiedige dank betuigen, dat Hij deze brouwerij officieel in gebruik heeft willen stellen. Zoals wij reeds in ons vorig jaarverslag vermeldden, waren de legkelders, tapinstallatie en bottelarij-afdeling in 's-Hertogenbosch in Mei 1957 in werking gesteld. Door het gereedkomen van het brouwhuis aldaar in April jl. en de voltooiing van de nieuwbouw van onze brouwerij te Amsterdam, hebben wij voor het eerst na een reeks van jaren voldoende productiecapaciteit. Ondanks de slechte zomer vertoonde onze binnenlandse omzet een kleine stijging en konden wij onze positie ten opzichte van de concurrentie handhaven. Het volume van onze export bereikte in het afgelopen boekjaar een recordhoogte, niettegen staande de steeds toenemende concurrentie op de buitenlandse markt. Vrijwel algemeen bleven onze verkoopprijzen op het bestaande niveau. Dat ondanks de gestegen omzetten de resultaten van de bedrijfsrekening over het verslagjaar minder gunstig zijn dan over het boekjaar 1956/1957, vindt zijn voornaamste oorzaak in de eind 1957 zo buitensporig gestegen prijs voor de grondstof hop, waartegenover geen stijging der ver koopprijs plaats vond. Inmiddels is de prijs voor de hop van de oogst 1958 wederom tot het niveau van 1956 gedaald. Hoewel wij het totale resultaat van onze activiteiten in binnen- en buitenland zeker bevredigend achten, willen wij niet verhelen dat één facet van deze op zichzelf gunstige situatie ons met zorg vervult. Wij moeten n.l. helaas constateren, dat wij bij ons onverminderd streven naar een verlaging van de kostprijs weinig steun van de Overheid ondervinden. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de teleurstellende gang van zaken bij de accijnsunificatie met België, waarvan de wettelijke basis reeds in 1950 is gelegd. Voorts heeft de monopolieheffing de prijs van onze voornaamste grondstof, de gerst, in de nazomer 1958 belangrijk doen stijgen. Ook het feit dat de Minister van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 6