Aan Aandeelhouders PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Wij ontvingen van de Directie de door haar ontworpen balans per 30 September 1958 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 October 1957 - 30 September 1958 met bijbehorende toelichting. Deze stukken, welke zijn vermeld op pagina 10 en 11 van dit verslag, zijn gecontroleerd en accoord bevonden door het Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner. Wij adviseren U de balans per 30 September 1958, waarin de voorgestelde verdeling van de winst over het boekjaar 1957/1958 is verwerkt, benevens de winst- en verlies rekening over dit boekjaar goed te keuren en overeenkomstig het voorstel van de Directie het dividend op 12% te bepalen. Het verheugt ons U te kunnen berichten, dat in een onlangs gehouden vergadering van Commissarissen en Directie, onze collega de Heer A. H. Heineken tot gedelegeerd commissaris is benoemd. In de a.s. algemene vergadering van aandeelhouders zal moeten worden voorzien in de vacature, die in onze Raad zal ontstaan door het periodiek aftreden van Mr. H. Albarda; deze is terstond herkiesbaar. collot d'escury Heineken Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Van den Berg AmsterdamDecember 1958

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 4