vermogenspositie (in duizenden guldens) Vlottend kapitaal: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Schulden op korte termijn: Diverse schulden Winstuitkeringen Netto vlottend kapitaal 30 September 1958 18.847 16.409 5.893 41.149 22.007 3.141 25.148 16.001 30 September 1957 17.954 14.907 8.178 17.521 3.141 41.039 20.662 20.377 Vast kapitaal: Fabrieken en kantoren Huizen en Gronden Belangen bij Aanverwante Onder nemingen Andere vastgelegde middelen T otaal 69.026 9.285 16.699 3.961 98.971 114.972 57.807 8.209 16.413 3.727 86.156 106.533 Schulden op lange termijn: Diverse voorzieningen Overige schulden Eigen vermogen Kapitaal Reservefonds Reserve Diverse Belangen Onverdeeld winstsaldo Reserve Herwaardering 7.804 25.862 20.000 4.319 27.750 276 52.345 28.961 33.666 Totaal: 81.306 114.972 6.512 21.744 20.000 4.036 25.250 253 49.539 28.738 28.256 78.277 106.533 Raad van Commissarissen: collot d'escury Heineken Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Van den Berg Honig Directie: Feith Wittert van Hoogland AmsterdamDecember 1958 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 17