RESERVE HERWAARDERING Saldo 1 October 1957 ƒ28.737.538 Verhoging tengevolgde van herwaardering van de onder het hoofd „Fabrieken en Kantoren" opgevoerde activa 223.893 Saldo per 30 September 1958 28.961.431 DIVERSE VOORZIENINGEN nl. Reserve voor latente belastingverplichtingen 6.815.000 Reserve pensioenen 989.408 7.804.408 De Reserve pensioenen dekt de verplichtingen voor reeds ingegane door onze vennoot schap toegezegde pensioenen van pensioengerechtigden, die niet onder de tegenwoor dige regeling vallen. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Te specificeren als volgt: Pensioenfondsen 1.504.007 Hypotheken o/g 715.054 Schulden aan gelieerde ondernemingen 3.642.892 Opgenomen gelden 20.000.000 ƒ25.861.953 De pensioenverplichtingen tegenover onze werknemers zijn ondergebracht in een tweetal stichtingen, welke deze voor een deel hebben herverzekerd bij een grote levensverzekeringmaatschappij SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Deposito's en waarborgsommen 2.462.977 Ontvanger der accijnzen 4.454.707 Statiegelden 1.936.484 Onafgehaald dividend 11.531 Handelscrediteuren en verschuldigde kosten 7.430.122 Bankiers en opgenomen gelden 5.765.333 ƒ22.061.154 af: Belastingen 53.823 ƒ22.007.331 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 16