J Winst saldo •25 20 Vennootschapsbelasting 1 Afschrijvingen Bedrijfsrekening I 1 Revenuen uit deelnemingen en interest 15 10 10 15 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET TIJDVAK 1 OCTOBER 1952 - 30 SEPTEMBER 1958 (In miljoenen guldens) 5 S plfPili 20 25 52/53 X 1.000.000 53/54 54/55 55/56 56/57 De gegevens zijn voor de vergelijkbaarheid op basis van de huidige verslaggeving gebracht 57/58

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 12