RESERVE HERWAARDERING Saldo 1 October 1956 25.060.261 Verhoging tengevolge van herwaardering van de onder het hoofd „Fabrieken en Kantoren" opgevoerde activa 3.677.277 Saldo per 30 September 1957 28.737.538 DIVERSE VOORZIENINGEN n.l. Reserve voor latente belastingverplichtingen 5.315.000 Reserve pensioenen 1.197.369 6.512.369 De Reserve pensioenen dekt de verplichtingen voor reeds ingegane door onze vennootschap toegezegde pensioenen van pensioengerechtigden, die niet onder de tegenwoordige regeling vallen. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Te specificeren als volgt: Pensioenfondsen 967.461 Hypotheken o/g 451.666 Schulden aan gelieerde ondernemingen 3.324.636 Opgenomen gelden 17.000.000 21.743.763 De pensioenverplichtingen tegenover onze werknemers zijn ondergebracht in een drietal stichtingen, welke deze voor een deel hebben herverzekerd bij een grote levensverzekering maatschappij. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Deposito's en waarborgsommen 3.876.329 Ontvanger der accijnzen 4.438.388 Statiegelden 2.007.594 Onafgehaald dividend 12.368 Handelscrediteuren en verschuldigde kosten 5.538.096 Belastingen 1.648.187 17.520.962 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1956 | | pagina 16