VERSLAG VAN DE DIRECTIE Aan Aandeelhouders Overeenkomstig de bepalingen van art. 11 onzer statuten hebben wij de eer U hierbij ons jaarverslag aan te bieden over het boekjaar 1955/56, alsmede de bijbehorende jaarstukken. Een groot verlies heeft ons getroffen door het overlijden van onze Commissaris Mr. A. W. Gerritzen dd. 19 Juni jl. Met zijn grote gaven en zijn scherp inzicht is hij ons menigmaal tot grote steun geweest en wij kunnen zijn adviezen dan ook slechts node missen. Steeds heeft hij, gedurende de lange jaren van zijn mandaat, van 1920 1956, de belangen van onze vennootschap helpen behartigen. Een onvergetelijke figuur is uit ons midden weggevallen. Tot ons leedwezen heeft onze collega Mr. B. ter Haar het voornemen onze Maatschappij te verlaten. Hij biedt U zijn ontslag aan in Uw a.s. jaarvergadering. Wij zijn hem grote dank verschuldigd voor het vele dat hij in het belang van onze Maatschappij heeft tot stand gebracht. Binnenkort is zijn benoeming te verwachten tot directeur van een belangrijke industriële onderneming in Nederland. Wij wensen hem veel voorspoed toe in zijn nieuwe werkkring. In de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zal U een voorstel worden gedaan ter aanvulling van de Directie. Ter gelegenheid van Uw a.s. jaarvergadering zal U een voorstel gedaan worden tot wijziging onzer statuten. Met voldoening willen wij er melding van maken, dat op 19 April 1956 onze ondernemings raden te Amsterdam en te Rotterdam zijn geïnstalleerd, nadat de wettelijke voorgeschreven verkiezingen hadden plaatsgevonden. In de sindsdien gehouden vergaderingen heeft zich een vruchtbaar overleg ontwikkeld en wij houden ons er van overtuigd dat dit nauwere contact met onze werknemers de bij ons van oudsher goede verhoudingen niet alleen zal bestendigen maar ook zal verstevigen. Het achter ons liggende jaar was wederom gekenmerkt door een verdere stijging van onze verkopen. Hoewel de slechte weersomstandigheden gedurende de vacantiemaanden een ongunstige invloed hebben gehad op het verbruik van bier, steeg desalniettemin onze binnen landse omzet met 7,4 een enigszins grotere stijging dan die van de gezamenlijke Nederlandse brouwerijen. Doordat ook gedurende dit jaar geen wijziging kwam in de bierprijzen, maar wel de kosten verder aanzienlijk zijn gestegen, heeft de in ons vorig jaarverslag reeds gesignaleerde onvol doende rentabiliteit van onze binnenlandse afzet zich nog sterker geaccentueerd. Hoewel wij

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 9