Aan Aandeelhouders prae-advies van de raad van commissarissen Wij ontvingen van de Directie de door haar ontworpen balans per 30 September 1956 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 October 1955 30 September 1956 met bijbehorende toelichting. Deze stukken, welke zijn vermeld op pagina 10 en 11 van dit verslag, zijn gecontroleerd en accoord bevonden door het Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner. Het jaarverslag van de Directie is hierachter afgedrukt. Wij gaan er gaarne mee accoord om na de door de Directie voorgestelde reserveringen, het dividend vast te stellen op 12 In verband met het grote investeringsprogramma, en mede ook in het licht der tegenwoordige tijdsomstandigheden, zijn wij met de Directie van mening dat een hoger dividend geen daad van voorzichtig beleid zou zijn. Wij adviseren U de balans per 30 September 1956, waarin de voorgestelde verdeling van de winst over het boekjaar 1955/56 is verwerkt, benevens de winst- en verliesrekening over dit boekjaar goed te keuren. Geheel sluiten wij ons aan bij de woorden die de Directie in haar jaarverslag wijdt aan onze overleden collega Mr. A. W. Gerritzen. De betekenis die hij voor de vennootschap heeft gehad kunnen wij niet hoog genoeg schatten en doet hem ook voor ons onvergetelijk blijven. Het aftreden van Mr. B. ter Haar als directeur der vennootschap betreuren wij. Wij wensen hem in zijn nieuwe werkkring veel succes toe. In de a.s. algemene vergadering van aandeelhouders zal moeten worden voorzien in de vacature, die in onze Raad zal ontstaan door het periodiek aftreden van de Heer A. H. Heineken; deze is terstond herkiesbaar. AmsterdamDecember 1956 collot d'escury Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken Van den Berg 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 7