vermogenspositie (in duizenden guldens) Vlottend kapitaal: Voorraden Vorderingen Liquide middelen 30 September 1955 30 September 1956 14.217 10.686 9.438 34.341 14.202 13.016 9.041 36.259 Schulden op korte termijn: Diverse schulden 19.489 Winstuitkeringen 3.923 Netto vlottend kapitaal: Vast kapitaal: Fabrieken en Kantoren 34.108 Ftuizen en Gronden 8.494 Belangen bij Aanverwante Ondernemingen 17.047 Andere vastgelegde middelen 2.909 Totaal: 23.412 10.929 62.558 73.487 11.875 3.923 40.620 8.385 16.323 2.867 15.798 20.461 68.195 88.656 Schulden op lange termijn: Diverse voorzieningen Overige schulden 3.202 5.501 4.900 8.102 13.861 19.362 Eigen vermogen: Kapitaal Reservefonds Reserve Diverse Belangen Onverdeeld winstsaldo Reserve Herwaardering Totaal: 20.000 3.385 16.750 155 40.290 25.095 65.385 73.487 20.000 3.754 20.250 230 44.234 25.060 69.294 88.656 Raad van Commissarissen collot d'escury Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heine ken Van den Berg Directie: Honig Feith Ter Haar 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 19