RESERVE DIVERSE BELANGEN Op de balans per 30 September 1955 kwamen voor de volgende saldi: Reserve Diverse Belangen 10.000.000 Reserve Nieuwe Aanschaffingen 6.750.000 Totaal na samenvoeging (zie blz. 8) 16.750.000 Voorgestelde dotatie uit de winst 1955/56 3.500.000 Saldo per 30 September 1956 20.250.000 DIVERSE VOORZIENINGEN nl. Reserve voor latente belastingverplichtingen 4.235.000 Reserve Pensioenen 1.266.265 5.501.265 De Reserve Pensioenen dekt de verplichtingen voor reeds ingegane door onze vennootschap toegezegde pensioenen van pensioengerechtigden die niet onder de tegenwoordige regeling vallen. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Te specificeren als volgt: Pensioenfondsen 1.156.016 Hypotheken o/g 492.980 Schulden aan gelieerde ondernemingen 3.212.305 Opgenomen gelden 9.000.000 13.861.301 Voor al onze werknemers, die in vaste dienst zijn en wier leeftijd boven 25 jaar is, zijn pensioenvoorzieningen getroffen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht in een drietal stichtingen, welke haar verplichtingen voor een belangrijk deel hebben herverzekerd bij een grote levensverzekeringmaatschappij De „Opgenomen gelden" ad ƒ9.000.000 vertegenwoordigen het bedrag dat wij, zoals wij in ons vorig jaarverslag hebben aangeduid, in het verslagjaar onderhands hebben opgenomen. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Deposito's en waarborgsommen Ontvanger der accijnzen Statiegelden Onafgehaald dividend Handelscrediteuren en verschuldigde kosten Belastingen 2.220.790 3.623.878 1.942.020 19.950 3.263.739 804.233 ƒ11.874.610 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 18