14 VOORRADEN Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs, productieprijs of lager. 3.059.624 6.364.082 3.716.208 1.062.321 14.202.235 Grondstoffen Product in bewerking en gereed product Emballage Diverse magazijnvoorraden VORDERINGEN De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen verminderd met de nodig geachte afschrijvingen. De specificatie is als volgt: Handelsdebiteuren 8.696.334 Overige debiteuren 1.179.539 Vooruitbetalingen aan leveranciers e.d. 3.140.094 13.015.967 LIQUIDE MIDDELEN Kas en Bankiers 2.041.186 Schatkistpapier en callgeld 7.000.000 9.041.186 Opgenomen met de nominale bedragen; de saldi in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de op de balansdatum geldende koersen. AAN DELEN KAPITAAL Kapitaal volgens de statuten 25.000.000 Af: Niet geplaatste aandelen 5.000.000 Uitgegeven aandelenkapitaal 20.000.000 RESERVEFONDS Saldo 1 October 1955 3.384.615 Voorgestelde toevoeging uit de winst 1955/56 369.231 Saldo volgens de balans per 30 September 1956 3.753.846

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 17