TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1956 FABRIEKEN EN KANTOREN Boekwaarde per 1 October 1955 34.107.958 Investering minus opbrengst buiten bedrijf gestelde bedrijfsmiddelen 10.201.430 44.309.388 Afschrijving 1955/56 3.689.461 De boekwaarde per 30 September 1956 bedraagt 40.619.927 Deze boekwaarde is als volgt te specificeren: Vervangings- Afschrijving Boekwaarde waarde Gebouwen en terreinen 32.315.653 15.270.559 17.045.094 Machines enz. 40.843.306 17.268.473 23.574.833 ƒ73.158.959 32.539.032 ƒ40.619.927 De afschrijvingen zijn gebaseerd op de vervangingswaarde per 30 September 1956 en de geschatte levensduur. HUIZEN EN GRONDEN Onder dit actief zijn opgenomen een aantal over het gehele land verspreid liggende panden, hoofdzakelijk in gebruik als hotel-, café- en restaurantbedrijven. De waardering geschiedde tegen getaxeerde waarde bij onderhandse verkoop, minus af schrijvingen. Op de balans per 30 September 1955 was dit bezit opgenomen voor 8.493.484 In 1955/56 werd besteed aan verbouwingen en nieuwe aankopen onder aftrek van de opbrengst van enige verkochte panden 263.282 Transporteren 8.756.766 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 15