8 In verband met het bovenstaande hebben wij gemeend de „Reserve Nieuwe Aanschaffingen", die een reële reserve vertegenwoordigt, te moeten combineren met de „Reserve Diverse Belangen". De winst over 1955/56 ad ƒ7.867.733,87 vermeerderd met het onverdeeld winstsaldo A.P. 154.537,78 geeft een ter verdeling beschikbare winst van 8.022.271,65 Wij stellen U voor: van dit saldo toe te voegen aan de Reserve Diverse Belangen 3.500.000, ƒ4.522.271,65 uit te keren een dividend van 12 waardoor benodigd is aan winstuitkeringen 3.923.076,93 en aan het Reservefonds ten goede komt 369.230,77 4.292.307,70 A waarna als onverdeeld winstsaldo resteert 229.963,95 Door de moeilijkheden in de personeelsvoorziening enerzijds en de wederom sterk toe genomen omvang van onze activiteit anderzijds, is een wel zeer bijzondere inspanning van al onze medewerkers nodig geweest. De wijze waarop zij allen van hoog tot laag hun taak hebben vervuld stemt ons tot grote dank. Ook onze medewerkers in het buitenland willen wij op deze plaats de hun toekomende appreciatie niet onthouden. AmsterdamDecember 1956 Honig Feith Ter Haar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 12