MALAYAN BREWERIES LTD. TE SINGAPORE Hoewel Singapore niet gespeend bleef van politieke onrust, kon het bedrijf zich verder gunstig ontwikkelen. Malayan Breweries Ltd. heeft een kleine brouwerij gekocht in Hastings (Nieuw Zeeland) en verwierf in samenwerking met Fraser Neave Ltd. de meerderheid in South Pacific Breweries Ltd., Port Moresby (Australisch Nieuw-Guinea). HEINEKEN'S INDONESISCHE BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. TE SURABAIA De omzet van deze brouwerij bewoog zich op hetzelfde peil als het jaar tevoren. De uit breiding van de capaciteit kwam gedeeltelijk tot stand. Wij hopen transfer van het dividend over 1955 binnenkort tegemoet te mogen zien. C.A. CERVECER1A HEINE KEN DE VENEZUELA TE CARACAS Hoewel de concurrentie daar te lande nog steeds zeer hevig blijft, mocht het gelukken een hogere winst te behalen dan in het vorige boekjaar. De uitkering van een dividend moest echter ook ditmaal nog achterwege blijven. BRASSERIE LEOPOLD S.A. TE BRUSSEL Evenals hun Nederlandse collega's streven de Belgische brouwers naar een verhoging van de bierprijs. Ook in België heeft sinds vele jaren geen verandering in de prijsstelling plaats gevonden, hoewel het kostenpeil zeer aanzienlijk gestegen is. De resultaten van deze brouwerij zijn bevredigend geweest. DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ P. HOPPE N.V. De in ons vorig verslag vermelde belangengemeenschap met Coebergh's Distilleerderij N.V. te Schiedam heeft stellig aan onze verwachtingen beantwoord. Intussen pakken zich wolken aan de horizon samen voor de distilleerderijen vanwege de drastische accijnsverhoging die de Minister van Financiën heeft aangekondigd. In dit verband interesseert het ons in hoge mate welke plannen er thans bestaan t.a.v. de verlaging van de bieraccijns. Jarenlang is er immers gesproken over de unificatie van de accijnzen in Benelux verband, maar het wil ons voorkomen dat deze unificatie thans slechts in één richting wordt verwezenlijkt. ANDERE BINNENLANDSE DOCHTERONDERNEMINGEN De resultaten dezer bedrijven, wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij gerekend kunnen worden, hebben over het algemeen weer een verbetering getoond ten opzichte van het vorige jaar. In de opstelling van onze balans hebben wij naar verdere verduidelijking van onze ver mogenspositie gestreefd, door de waardering en de afschrijvingen van de post „Fabrieken en Kantoren" te berekenen op basis van de vervangingswaarde en de geschatte levensduur. De ter vergelijking opgenomen post van het vorige boekjaar is overeenkomstig veranderd. Het door de gewijzigde manier van waardering ontstane surplus is in het credit van de balans opgenomen onder het hoofd „Reserve Herwaardering". 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 11