Aan Aandeelhouders PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Wij ontvingen van de Directie de door haar ontworpen balans per 30 September 1955 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 October 1954 30 September 1955 met bijbehorende toelichting. Deze stukken, welke zijn vermeld op pagina 10 en 11 van dit verslag, zijn gecontroleerd en accoord bevonden door het Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner. Het jaarverslag van de Directie is hierachter afgedrukt. Wij gaan er gaarne mee accoord om na de door de Directie voorgestelde reserveringen het dividend vast te stellen op 12 Wij adviseren U de balans per 30 September 1955, waarin, zoals de Directie meedeelt, de voorgestelde verdeling van de winst over het boekjaar 1954/55 is verwerkt, benevens de winst- en verliesrekening over dit boekjaar goed te keuren. Na het einde van het boekjaar bereikte ons de droeve tijding van het verscheiden van onze oud-collega Ir. J. Th. Berkemeier. De grote betekenis die hij voor de vennootschap gehad heeft, doet ons zijn nagedachtenis in hoge ere houden. Gaarne sluiten wij ons aan bij de woorden die de Directie in haar jaarverslag wijdt aan de afgetreden directeur Ir. J. A. Emmens. Ook wij verheugen ons er over dat hij als adviseur aan de brouwerij verbonden zal blijven. In de a.s. Algemene vergadering van aandeelhouders zal moeten worden voorzien in de vacature, die in onze Raad zal ontstaan door het periodiek aftreden van de Heer C. J. baron Collot d'Escury; deze is terstond herkiesbaar. AmsterdamDecember 1955 Collot d'Escury Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken van den Berg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 7