vermogenspositie (in duizenden guldens) 30 September 1954 30 September 1955 Vlottend kapitaal: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Schulden op korte termijn: Diverse schulden Winstuitkeringen Netto vlottend kapitaal: Vast kapitaal: Fabrieken en Kantoren Huizen en Gronden Belangen bij Aanverwante Ondernemingen Andere vastgelegde middelen Totaal: Schulden op lange termijn: Diverse voorzieningen Overige schulden Eigen vermogen: Kapitaal Reservefonds Reserve Diverse Belangen Reserve Nieuwe Aanschaffingen Onverdeeld winstsaldo Totaal: 11.508 9.107 12.594 12.759 3.185 2.920 4.493 20.000 3.015 8.957 5.000 110 33.209 15.944 17.265 7.666 8.560 8.330 2.674 27.230 44.495 7.413 14.217 10.686 9.438 19.489 3.923 9.013 8.494 17.047 2.909 37.082 44.495 3.202 4.900 20.000 3.385 10.000 6.750 155 34.341 23.412 10.929 37.463 48.392 8.102 40.290 48.392 Teneinde de cijfers vergelijkbaar te maken is het bedrag van de Diverse schulden per 30 September 1954 met het bedrag der in 1955 vrijgekomen reserve Belastingen ad 5.650.000 verminderd en is het saldo Belangen bij Aanverwante Ondernemingen eveneens met dit bedrag verlaagd. Raad van Commissarissen: collot d'escury Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken van den Berg Directie: Honig Feith Ter Haar 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 19