RESERVE NIEUWE AANSCHAFFINGEN Saldo 30 September 1954 na de winstverdeling 5.000.000 Voorgestelde dotatie uit de winst 1954/55 1.750.000 Saldo 30 September 1955 6.750.000 DIVERSE VOORZIENINGEN nl. Reserve voor latente belastingverplichtingen 1.860.000 Reserve Pensioenen 1.342.354 3.202.354 De Reserve Pensioenen dekt de verplichtingen voor reeds ingegane, door onze vennoot schap toegezegde, pensioenen van pensioengerechtigden die niet onder de tegenwoordige regeling vallen. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Een specificatie van dit bedrag laten wij hier volgen: Pensioenfondsen 1.243.314 Hypotheken o/g 734.435 Schulden aan gelieerde ondernemingen 2.922.266 4.900.015 Voor al onze werknemers, die in vaste dienst zijn en wier leeftijd boven 25 jaar is, zijn pensioenvoorzieningen getroffen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht in een drietal stichtingen, die een belangrijk gedeelte van haar verplichtingen herverzekerd hebben bij een grote levensverzekering maatschappij; voor het overige deel lopen zij eigen risico. Plet ligt in onze bedoeling de schuld aan de stichtingen in de komende jaren af te lossen. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Volgens onderstaande specificatie: Schulden aan gelieerde ondernemingen Deposito's en waarborgsommen Ontvanger der accijnzen Statiegelden Onafgehaald dividend Handelscrediteuren en verschuldigde kosten Belastingen 361.400 2.159.218 4.024.860 3.330.492 58.518 3.837.421 5.717.530 ƒ19.489.439 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 18