14 VORDERINGEN Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen verminderd met de nodig geachte afschrijvingen. De specificatie is als volgt: Handelsdebiteuren 7.461.527 Overige debiteuren 1.750.112 Vooruitbetalingen aan leveranciers 1.474.140 10.685.779 LIQUIDE MIDDELEN Deze zijn opgenomen met de nominale bedragen; de saldi in vreemde valuta zijn om gerekend tegen de op de balansdatum geldende koersen. AANDELENKAPITAAL Kapitaal volgens de statuten 25.000.000 Af: Niet geplaatste aandelen 5.000.000 Uitgegeven aandelenkapitaal 20.000.000 RESERVEFONDS Het saldo 30 September 1954 inclusief het uit de winst 1953/54 aan het Reservefonds toegevoegd bedrag, was 3.015.385 Toevoeging uit de winst 1954/55, volgens de voorgestelde winstverdeling 369.230 Saldo 30 September 1955 3.384.615 RESERVE DIVERSE BELANGEN Het saldo per 30 September 1954 bedroeg 8.956.845 Voorgesteld wordt uit de winst 1954/55 hieraan toe te voegen 1.043.155 Saldo 30 September 1955 10.000.000

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 17