Verder zijn hieronder begrepen onze deelnemingen op het gebied van de alcoholvrije dranken industrie en in enkele andere ondernemingen, waarvan de werkzaamheden zijdelings met die van onze bedrijven verband houden. Tevens zijn onder dit balanshoofd opgevoerd de investeringen in de vorm van vorderingen die een meer permanent karakter dragen. Zoals reeds in ons vorig jaarverslag vermeld, verhoogden wij in het afgelopen jaar ons belang bij de N.V. „Cobra". Verder werden enige bestaande deelnemingen uitgebreid, terwijl wij in enkele nieuwe bedrijven hebben deelgenomen. In totaal bedroegen de investeringen f 9.940.158 Op de boekwaarde van dit actief is afgeschreven: het op blz. 8 vermelde bedrag, vrijgekomen uit de belasting reserve 5.650.000 ten laste van de Winst- en Verliesrekening 1.222.574 6.872.574 De boekwaarde van de Belangen bij Aanverwante Ondernemingen steeg met: 3.067.584 De waardering van onze deelnemingen is geschied tegen 100 of, in gevallen waarin daartoe aanleiding bestond, lager. De uit deelnemingen ontvangen baten ad. ƒ2.521.811 zijn op de Winst- en Verliesrekening opgenomen onder Interest. ANDERE VASTGELEGDE MIDDELEN Hieronder zijn opgevoerd: de leningen aan onze afnemers 2.455.574 inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw 453.742 2.909.316 De leningen aan afnemers zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen verminderd met afschrijvingen. VOORRADEN Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs, productieprijs of lager. De specificatie der voorraden is als volgt: Grondstoffen 2.615.546 Product in bewerking en gereed product 5.975.057 Emballage 4.619.364 Diverse magazijnvoorraden 1.006.844 ƒ14.216.811 De stijging van de voorraden hangt samen met de gestegen omzet. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 16