12 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1955 FABRIEKEN EN KANTOREN Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen. De boekwaarde per 1 October 1954 bedroeg: 7.666.000 Investeringen minus opbrengst buiten gebruik gestelde bedrijfsmiddelen 5.482.280 13.148.280 Afschrijving 1954/55 4.135.280 De boekwaarde per 30 September 1955 bedraagt: 9.013.000 HUIZEN EN GRONDEN Dit actief omvat een aantal over het gehele land verspreid liggende panden, hoofdzakelijk in gebruik als hotel-, café- en restaurantbedrijven. De waardering geschiedde tegen de getaxeer de waarde bij onderhandse verkoop, minus afschrijvingen. Op de balans per 30 September 1954 was dit bezit opgenomen voor 8.560.490 In 1954/55 werd besteed aan verbouwingen en nieuwe aankopen, onder aftrek van de opbrengst van enige verkochte panden 285.244 8.845.734 Ten laste van de Interestrekening werd afgeschreven 55 352.250 Boekwaarde per 30 September 1955 8.493.484 De baten uit dit bezit zijn geboekt ten gunste van de Interestrekening. BELANGEN BIJ AANVERWANTE ONDERNEMINGEN Onder dit hoofd zijn opgenomen onze rechtstreekse deelnemingen in brouwerijen in binnen- en buitenland, onze deelneming in de N.V. „Cobra", in de Distilleerderij en Likeur stokerij P. Hoppe N.V., benevens in diverse binnenlandse hotel-, café-, restaurantbedrijven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 15