Overeenkomstig de in het vorig jaarverslag uitgesproken verwachting is gebleken, dat in het voor belastingen gereserveerde bedrag een belangrijke reserve was begrepen. Deze reserve groot ƒ5.650.000,is thans vrijgekomen en door ons aangewend als extra afschrij ving op Belangen bij Aanverwante Ondernemingen. (Zie bladz. 13). Wij hebben in de opstelling van de balans enige wijzigingen aangebracht, waardoor naar onze mening de jaarrekening een beter inzicht geeft in de vermogenspositie van onze ven nootschap. Tevens hebben wij het wenselijk geoordeeld de voorgestelde verdeling van de winst over 1954/55 in de balans op te nemen. De ter vergelijking opgenomen balanscijfers van het vorige boekjaar zijn overeenkomstig veranderd. De winst over 1954/55 ad ƒ7.130.397,61 vermeerderd met het onverdeeld winstsaldo A.P. 109.602,54 geeft een ter verdeling beschikbare winst van ƒ7.240.000,15 Wij stellen U voor: van dit saldo toe te voegen aan de Reserve Diverse Belangen 1.043.154,67 de Reserve Nieuwe Aanschaffingen 1.750.000,2.793.154,67 ƒ4.446.845,48 uit te keren een dividend van 12 waardoor benodigd is aan winstuitkeringen 3.923.076,93 en aan het Reservefonds ten goede komt 369.230,77 4.292.307,70 waarna als onverdeeld winstsaldo resteert 154.537,78 Hoge eisen werden ook dit jaar aan al onze medewerkers in binnen- en buitenland gesteld. Gaarne brengen wij van deze plaats onze bijzondere waardering tot uitdrukking voor hun alom getoonde inspanning en toewijding. AmsterdamDecember 1955 Honig Feith Ter Haar 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 12