malayan breweries ltd. te singapore Deze vennootschap kan ook nu weer op een gunstig jaar terugzien. De grotere mate van zelfbestuur, die in 1954 gegeven is aan Singapore, heeft zich voltrokken zonder grote ver anderingen te hebben gebracht in de gang van zaken van dit bedrijf. HEINEKEN's INDONESISCHE BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. TE SURABAIA Nog steeds bewegen de afzetten zich in stijgende lijn. Verdere uitbreiding der capaciteit is dringend geboden. Met het oog hierop is een belangrijk deel van de winst in het bedrijf gelaten. Het dividend over 1954 is reeds getransfereerd, waarbij het aan medewerking der autoriteiten niet ontbroken heeft. c.a. cerveceria heineken de venezuela te caracas De omzetten zijn gedurende het laatste boekjaar belangrijk gestegen, waardoor dit bedrijf nu op een gezonde basis werkt. De concurrentie-verhoudingen tussen de brouwerijen in Venezuela hebben zich echter dermate toegespitst, dat de behaalde winst nog maar uiterst bescheiden is te noemen. brasserie leopold s.a., te brussel Van verbetering op de Belgische biermarkt kan nog steeds niet gesproken worden. Onder deze omstandigheden zijn de resultaten niet onbevredigend te noemen. n.v. sint servatius bierbrouwerij te maastricht De gebouwen der Sint Servatius Brouwerij te Maastricht, die sinds geruime tijd alleen nog dienst deden als depót voor de distributie van ons bier in Zuid-Limburg, zijn door ons verkocht. Met de bouw van een nieuw depót is intussen reeds een aanvang gemaakt. distilleerderij en likeurstokerij p. hoppe n.v. Deze onderneming heeft een belangengemeenschap aangegaan met coebergh's distil leerderij n.v. te Schiedam. Wij verwachten hiervan goede resultaten. Het afgelopen jaar heeft enige toename van de jenever-consumptie in ons land te zien gegeven, waarvan ook dit bedrijf geprofiteerd heeft. andere binnenlandse dochterondernemingen De resultaten dezer bedrijven, wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, waren over het geheel genomen beter dan het vorige jaar. De nog hangende kwesties over belastingen uit vorige jaren konden in het afgelopen boekjaar met de fiscus definitief worden geregeld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 11