De vruchtbare samenwerking tussen de Nederlandse brouwerijen op het gebied van reclame, verkoopstuwing en propaganda voor een goede bielbehandeling door de detaillisten in de Horeca-sector, heeft veel bijgedragen tot het versterken van de positie van het bier in onze samenleving. Dat de plaats welke het artikel in Nederland inneemt, nog steeds een bescheidene is, moge blijken uit onderstaande lijst van het verbruik per hoofd der bevolking van de navolgende landen in het jaar 1954. België 120 liter Denemarken 70 liter Australië 94 liter Verenigde Staten 61 liter Verenigd Koninkrijk 82 liter West-Duitsland 60 liter Van de productie onzer binnenlandse bedrijven exporteerden wij 42,5 Wij slaagden erin onze positie op de buitenlandse markten verder te consolideren en te versterken, hetgeen tot uitdrukking kwam in een omzetstijging van 16,2 ten opzichte van 1953/54. De inter nationale concurrentie nam toe, hetgeen nog niet heeft geleid tot afbrokkeling van de prijzen, wel tot een niet onbelangrijke stijging der verkoopkosten. De wederom toegenomen omzetten hebben uit de aard der zaak aan ons technisch apparaat zeer hoge eisen gesteld. Weliswaar zijn speciaal in de brouwerij te Rotterdam enige belangrijke uitbreidingen ten bate van de verhoging van de productiecapaciteit tot stand gekomen, doch onafgebroken moest in beide brouwerijen wederom op topcapaciteit gewerkt worden. Vooral de bijzondere inspanning en toewijding van onze technische leiding en al haar medewerkers van hoog tot laag, heeft het mogelijk gemaakt dat de problemen zonder al te grote bezwaren konden worden opgelost. Met de bouw van onze vestiging in 's-Hertogenbosch is intussen een begin gemaakt. In de nog steeds toenemende afzet onzer producten menen wij ons besluit tot deze belangrijke investering ten volle gerechtvaardigd te zien. Wij zijn er in geslaagd de financiering hiervan op aantrekkelijke voorwaarden onderhands te regelen. Zeer belangrijke bedragen werden wederom besteed aan de modernisering van onze bedrijven. Ook in de komende jaren zullen daarvoor, alsmede voor de uitbreiding van onze productiecapaciteit, nog grote bedragen gemoeid zijn. Uit de op bladz. 16 gegeven opstelling van het vermogen der vennootschap per 30 September 1954 en 1955 blijkt, dat het vast kapitaal is toegenomen met 10.233.000, Deze toename is gefinancierd door: vermindering netto vlottend kapitaal 6.336.000, toeneming schulden op lange termijn 689.000, stijging van het eigen vermogen 3.208.000, 10.233.000,- Ten aanzien van de vennootschappen, waarin wij rechtstreeks belang hebben, diene het volgende: N.V. COBRA De gang van zaken bij deze vennootschap, waarvan het jaarverslag eveneens spoedig zal verschijnen, is in het boekjaar 1954/55 wederom gunstig geweest. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 10