leerd door het feit, dat het bierverbruik daar te lande eerder een neiging tot dalen ver toont. Deze ongunstige factoren in aanmerking genomen, zijn wij over de bij deze onder neming behaalde resultaten niet ontevreden. Bij onze binnenlandse dochterondernemingen, welker werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, waren de resultaten veelal beter dan het vorige jaar. DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ P. HOPPE N.V. Niettegenstaande de vinnige concurrentiestrijd in deze bedrijfstak, mogen wij niet on tevreden zijn over de behaalde omzetten. Het eindresultaat stelde ons dan ook niet teleur. Hieronder laten wij een toelichting volgen op enige der voornaamste balansposten: 1. Fabrieken en Kantoren In het afgelopen jaar werd voor verbetering en uitbreiding van de onder dit balanshoofd voorkomende activa uitgegeven een bedrag van ƒ5.337.404,40. 2. Huiden en Gronden In 1953/54 werd, boven de opbrengst van enige verkochte percelen, besteed voor aankoop en nieuwbouw, benevens verbetering van bestaande panden, een bedrag van ƒ966.483,82. De baten uit dit bezit, verminderd met de normale afschrijvingen, zijn geboekt ten gunste van de Interestrekening. 3. Belangen bij aanverwante Ondernemingen Zoals in ons vorig jaarverslag reeds werd vermeld, is in verband met de herkapitalisatie van onze vennootschap dit balanshoofd verhoogd met een bedrag van 6.250.000,Behalve door deze boeking steeg deze balanspost door uitbreiding van ons belang bij de C.A. Cerveceria Heineken de Venezuela te Caracas, terwijl ook in het binnenland enige bestaande belangen werden uitgebreid en deelneming in nieuwe bedrijven plaatsvond. 4. Debiteuren Het in debiteuren vastgelegde bedrag bleef, niettegenstaande de gestegen omzetten, ongeveer op hetzelfde niveau als het vorige jaar. 5. Voorraden De stijging van dit balanshoofd komt hoofdzakelijk door de grotere voorraden grondstoffen en bier, verband houdende met de gestegen omzet. 6. Kapitaal Tengevolge van de reeds genoemde herkapitalisatie werd het geplaatste kapitaal met ƒ5.000.000,verhoogd. 7. Reserve voor Nieuwe Aanschaffingen Na dotatie uit de winst van het vorige boekjaar steeg deze reserve tot f2.000.000,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1953 | | pagina 11