Onze keus is daarbij op 's-Hertogenbosch gevallen, waar op korte termijn zal worden aangevangen met de bouw van legkelders en een grote bottelarij. Het spreekt wel vanzelf dat dit investeringsprogramma grote bedragen gaat vergen. Ons belang in de N.V. „Cobra" hebben wij verder uitgebreid en versterkt door aankoop van een groot pakket aandelen van een buitenlandse houder, die van de aanvang af onze partner is geweest. Op onze balans komt dit thans nog niet tot uitdrukking, aangezien de afwikkeling van deze transactie in het lopende boekjaar plaatsvindt. De gang van zaken bij deze vennootschap, waarvan het jaarverslag eveneens spoedig zal verschijnen, is ook in het boekjaar 1953/54 gunstig geweest. Over de buitenlandse bedrijven, waarin wij een rechtstreeks belang hebben, kunnen wij U het volgende rapporteren: malayan breweries ltd. te singapore Ondanks de weinig stabiele economische toestand, ten gevolge van de daling der prijzen voor rubber en tin in 1953 en de politieke onzekerheid in dit deel van de wereld, heeft deze brouwerij een gunstig resultaat behaald, waardoor ons belangrijke revenuen zijn toegevloeid. Wij vermelden in dit verband de vruchtbare samenwerking met onze partners in deze onderneming, Fraser Neave Ltd., die met de commerciële leiding belast zijn. Het Tiger Beer werd op de onlangs te Londen gehouden brouwerijtentoonstelling beloond met de Gouden Medaille voor het beste bier, dat door brouwerijen gevestigd in het Britse Gemenebest werd ingezonden. n.v. heineken's indonesische bierbrouwerij te surabaia De afzet is wederom gestegen. De in ons vorig verslag bedoelde uitbreiding van de capaciteit begint haar voltooiing te naderen. De medewerking van de Indonesische autoriteiten heeft het mogelijk gemaakt, dat over 1953 het dividend wederom kon worden getransfereerd. c.a. cerveceria heine ken de venezuela te caracas Mede ter financiering van de in ons vorige verslag vermelde uitbreidingen heeft een ver hoging van het kapitaal plaatsgevonden, waarbij alle bestaande aandeelhouders gebruik gemaakt hebben van het voorkeurrecht. Het feit, dat het Heineken's Bier zich intussen in Venezuela reeds een verheugende populariteit had verworven, is ongetwijfeld een der voor naamste oorzaken van dit succes geweest. brasserie leopold s.a. te brussel De concurrentie onder de Belgische brouwers is groot en hevig en wordt nog extra gestimu-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1953 | | pagina 10