2. Huiden en Gronden. In het afgelopen boekjaar vonden geen belangrijke wijzigingen plaats. De vermindering van de boekwaarde wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de normale afschrijvingen. 3. Belangen bij aanverwante Ondernemingen. Het grootste gedeelte van de stijging van dit balanshoofd komt op rekening van onze deel neming in de C.A. Cerveceria Heineken de Venezuela te Caracas, terwijl ons belang bij enige binnenlandse ondernemingen nog enigszins werd uitgebreid en in enkele nieuwe werd deel genomen. 4. Debiteuren. De stijging van dit saldo wordt voor een groot deel verklaard doordat de export in de maanden Augustus en September 1953 hoger is geweest dan die in de overeenkomstige maanden van 1952, toen o.a. ten gevolge van de importrestricties in de sterlinglanden onze export een tijdelijke inzinking vertoonde. 5. 1/oor raden. De teruggang van het in voorraden vastgelegde bedrag wordt deels veroorzaakt door een kwantitatieve vermindering der voorraden grondstoffen, bier en emballage ten gevolge van de grote verkopen in de laatste maanden van het afgelopen boekjaar (de aankopen uit de nieuwe oogst vinden in hoofdzaak na de balansdatum plaats), deels door daling van de grondstoffen- en emballageprijzen, waardoor wij genoodzaakt waren een bedrag van ƒ947.656,33 op onze voorraden af te schrijven. 6. Crediteuren. Een nadere specificatie van dit balanshoofd laten wij hier volgen: Schulden op lange termijn Schulden aan gelieerde ondernemingen Deposito's en Waarborgsommen Statiegeld Gereserveerd voor Belastingen Ontvanger der Accijnzen Dividend vorige jaren Schulden op korte termijn 852.863,19 2.710.670,81 837.916,59 2.469.917,06 7.503.345,17 2.020.348,78 54.972,50 2.012.233,66 ƒ18.462.267,76 Na afschrijving ad ƒ3.070.246,23, waarin niet begrepen is de hiervoor vermelde, ten laste van de bedrijfsrekening geboekte afschrijving op voor raden ad 947.656,33, resteert een winst van Het onverdeeld winstsaldo A°. P°. bedraagt zodat ter verdeling beschikbaar is Wij stellen U voor dit saldo als volgt te verdelen: Dotatie Reserve voor Nieuwe Aanschaffingen Dotatie Reserve Diverse Belangen Dividenduitkering van 10 waarmede een bedrag gemoeid is van waarna als onverdeeld Winstsaldo overblijft 1.000.000,— 750.000, 4.395.936,11 137.062,10 4.532.998,21 2.603.846,15 179.152,06 4.532.998,21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1952 | | pagina 8