C.A. CERVECER1A HEINEKEN DE VENEZUELA. De in ons vorig jaarverslag vermelde uitbreidingen van de brouwerij „La Criolla", zullen, naar wij verwachten, dit jaar gereed komen, waarna met de productie en verkoop onder het merk „Heineken" zal kunnen worden aangevangen. BRASSERIE LEOPOLD S.A. TE BRUSSEL heeft ook nu weer tot onze tevredenheid gewerkt. De concurrentie echter onder de brouwerijen in België is eerder nog in hevigheid toegenomen. De resultaten van onze binnenlandse dochterondernemingen, wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, zijn in de meeste gevallen niet slecht geweest. DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ P. HOPPE N.V. heeft de terugslag ondervonden van de drastische accijnsverhoging in Juli 1951. Terzelfdertijd is de grondstoffenbeperking voor de distilleerderijen opgeheven, waardoor de onderlinge concurrentie is verscherpt. Voor de hierdoor ontstane terugslag is enige compensatie ge vonden door het toenemen van de export. Hieronder laten wij een toelichting volgen van enige der voornaamste balansposten. 1. Fabrieken en Kantoren. Voor verbetering en uitbreiding van de onder dit balanshoofd voorkomende activa werd in het afgelopen boekjaar een bedrag van 2.681.800,besteed. 2. Huiden en Gronden. In het afgelopen boekjaar werden enige panden gekocht, waartegenover ook enige panden verkocht werden. Bovendien vonden diverse verbeteringen aan de ons toebehorende panden plaats. 3. Belangen bij aanverwante Ondernemingen. Deze actiefpost verminderde door de verkoop van ons aandelenbezit in de Société des Brasseries du Maroc te Casablanca. Daarentegen werd door ons deelgenomen in enige binnenlandse bedrijven of werd ons belang vergroot. O.m. hebben wij in combinatie met anderen deelgenomen in de Engels N.V. te Rotterdam, die het restaurant, het café en de cantine van het Groot Handelsgebouw in exploitatie heeft genomen. 4. Debiteuren. De stijging van dit saldo ten opzichte van dat op de vorige balansdatum werd grotendeels veroorzaakt door de vooruitbetaling op in het boekjaar 1952/53 te verwerken grondstoffen. 5. Voorraden. Dit hogere balanscijfer wordt veroorzaakt door een grotere voorraad, terwijl bovendien de prijzen van enkele artikelen iets gestegen zijn. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 7