Aan Aandeelhouders PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Wij ontvingen van de Directie de door haar ontworpen balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met bijbehorende toelichting, welke stukken hierachter af gedrukt zijn. Over de balans en winst- en verliesrekening hebben wij het rapport van het Accountants bureau opgericht door A. E. Meyer J. Hörchner ontvangen; wij kunnen U, na kennisname hiervan, adviseren deze stukken goed te keuren. Het jaarverslag van de Directie is eveneens hierachter afgedrukt. Hierin stelt de Directie voor een dividend van 9 uit te keren. Bovendien stelt de Directie voor 500.000,toe te voegen aan de Reserve voor Nieuwe Aanschaffingen en ƒ800.000,aan de Reserve Diverse Belangen. Wij verenigen ons gaarne met deze voorstellen. In de a.s. Jaarvergadering zal moeten worden voorzien in de vacature, die in onze Raad zal ontstaan door het periodieke aftreden van de Heer Mr. H. Albarda; deze is terstond herkiesbaar. Amsterdam, Januari 1953. collot d'escury Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken van den Berg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 3