distilleerderij en likeurstokerij p. hoppe n.v. mocht wederom op een goed jaar terugzien. Welke invloed de verhoging der accijnstarieven voor gedistilleerd op de gang van zaken bij de betrokken bedrijven uiteindelijk zal hebben, valt nog niet geheel te overzien. „polar" n.v. In aansluiting op wat wij hierover het vorige jaar hebben bericht, kunnen wij thans mede delen, dat wij de productie en de verkoop der Vruchtensappen- en Pectinefabriek Polar" N.V. te Maastricht, hebben stopgezet. Intussen hebben wij onze belangen op dit gebied elders ingebracht. Hieronder laten wij een toelichting volgen op enige der voornaamste balansposten: 1. Fabrieken en Kantoren. Voor verbetering en uitbreiding van de onder dit hoofd voorkomende activa, werd in het afgelopen boekjaar een bedrag van ca. ƒ2.606.000,besteed. Aangezien dit actief met ƒ567.000,is toegenomen, volgt hieruit, dat een afschrijving van ongeveer 2.039.000, is toegepast. 2. Huiden en Gronden. In het afgelopen boekjaar werden door ons een 16-tal panden, afkomstig van Van Vollen- hoven's Bierbrouwerij N.V., overgenomen. Bovendien vonden investeringen plaats in enige ons toebehorende percelen, o.a. Hotel „Atlanta" te Rotterdam, Café „Moderne" te Amsterdam en Hotel „De Graaff" te Enschede. 3. Belangen bij aanverwante Ondernemingen. De toeneming van het balanssaldo wordt veroorzaakt door geldverstrekkingen aan enige binnenlandse ondernemingen en onze deelneming in het kapitaal van de C.A. Cerveceria Heineken de Venezuela te Caracas. Daarentegen verminderde ons belang door de verkoop van ons aandelenbezit in de Brasseries Glacières de l'Indochine te Saigon. 4. Debiteuren. Hoewel de balanssaldi per 30 September 1950 en 30 September 1951 niet ver uiteenlopen, hebben zich toch wel zeer belangrijke wijzigingen voorgedaan. Enerzijds is het totaal van onze vorderingen op het buitenland tengevolge van onze toegenomen export zeer sterk gestegen, terwijl anderzijds een indertijd door ons verstrekte lening grotendeels terug betaald is en een eerste uitkering wegens oorlogsschade ontvangen werd. 5. Voorraden. Tengevolge van onze sterk toegenomen omzet zijn alle bedrijfsvoorraden groter moeten worden, waarbij als extra factor nog komt, dat de prijzen van gerst, mout, kisten, cartonnen dozen en flessen opgelopen zijn. Na afschrijvingen ad 3.669.639,36 resteert een winst van 2.662.938,24. Wij stellen U voor van dit bedrag 500.000,te bestemmen voor de versterking van de Reserve Diverse Belangen, die daardoor zal stijgen tot ƒ7.397.458,22. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 7