accijnsverlaging, zodra de definitieve regeling der accijnzen in Benelux-verband haar beslag zal hebben gekregen. Aan onze technische outillage hebben wij wederom, mede door de toename van de verkoop van bier op fles, uitbreiding gegeven, alsmede waar nodig oude installaties door nieuwe vervangen. Belangrijke bedragen waren hiermede gemoeid. De belangrijkste bijdrage tot de verkregen resultaten hebben ook nu weer onze export en de inkomsten uit onze buitenlandse bedrijven geleverd. Konden wij reeds in ons vorig verslagjaar vermelden, dat de buitenlandse vraag naar ons bier steeds stijgende was, ook in het verslagjaar 1950/51 is deze afzet ononderbroken toegenomen, terwijl hieraan toe gevoegd kan worden, dat deze ontwikkeling in het thans lopende boekjaar geenszins tot staan is gekomen. Wij constateren met voldoening, dat dit heeft kunnen plaats vinden, niet tegenstaande de concurrentie over de gehele lijn is toegenomen en niettegenstaande wij ons genoodzaakt hebben gezien onze prijzen te verhogen. Van de productie onzer binnenlandse bedrijven hebben wij 42.4 geëxporteerd. Ten aanzien van de gang van zaken bij onze buitenlandse belangen, verwijzen wij in de eerste plaats naar het binnenkort verschijnende jaarverslag van de N.V. „Cobra". Wat betreft die bedrijven, waarin onze vennootschap een rechtstreeks belang heeft, diene het volgende MALAYAN BREWERIES LTD. TE SINGAPORE, kunnen op een zeer gunstig jaar terugzien. In overeenstemming met de omvang van het bedrijf, is het kapitaal verhoogd van Str. 6.000.000.op Str. 9.000.000. N.V. HEINEKEN's INDONESISCHE BIERBROUWERIJ MIJ. TE SURABAJA, had ook nu met velerlei moeilijkheden te kampen, doch ook hier is het eindresultaat niet tegengevallen. Wij kunnen slechts hopen, dat dit in de toekomst zo moge blijven. C. A. CERVECERIA HEINEKEN DE VENEZUELA. Het bouwen van een brouwerij in Caracas is overbodig geworden, daar het gelukt is na ons verslagjaar de hand te leggen op een meerderheidspakket van de aandelen in de brouwerij „La Criolla", die 18 maanden geleden in productie was gegaan. Na de nodige uitbreiding te hebben aangebracht, zullen wij daarin Heineken's bier gaan brouwen, naast het bestaande product. BRASSERIE LEOPOLD S.A. TE BRUSSEL, heeft, alhoewel de concurrentie zeer hevig is, een behoorlijk resultaat opgeleverd. Onze binnenlandse dochterondernemingen, wier werkzaamheden niet rechtstreeks tot die der brouwerij behoren, hebben veelszins goede resultaten opgeleverd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 6