VERSLAG VAN DE DIRECTIE Aan Aandeelhouders Ingevolge de bepalingen van art. 11 onzer Statuten hebben wij de eer U hierbij ons jaar verslag aan te bieden over het boekjaar 1950/1951. Onze Gedelegeerd Commissaris Dr. H. P. Heineken heeft tot ons groot leedwezen de wens te kennen gegeven zich terug te trekken uit onze zaken. Van 1914 tot 1917 is hij als Directeur, daarna van 1917 tot 1940 als President-Directeur en tenslotte van 1940 tot 1951 als Gedelegeerd Commissaris aan onze vennootschap verbonden geweest. Wij hebben zijn besluit moeten respecteren, doch willen niet nalaten ook van deze plaats nog eens onze welgemeende dank uit te spreken voor alles, wat hij in al die jaren voor de brouwerij gedaan heeft. Slechts node missen wij zijn steun en door de ervaring gerijpte adviezen. Zijn zoon, de Heer A. H. Heineken, is in dezelfde vergadering als Commissaris gekozen. Eveneens werd bij die gelegenheid de Heer Ir. J. van den Berg tot Commissaris benoemd. Dat de resultaten, die wij U mogen voorleggen, ook thans weer bevredigend zijn, stemt tot voldoening. Te meer daar ditmaal het binnenland in grotere, zij het nog bescheiden, mate, daartoe heeft bijgedragen. Niettegenstaande de ongunstige weersomstandigheden viel er bij ons een stijging in de afzet van 2.7 ten opzichte van 1949/50 te constateren. De sinds enige jaren gevoerde collectieve propaganda der Nederlandse brouwerijen wordt ook thans, en naar wij menen met succes, voortgezet. Dat deze tendens zich in de eerste maanden van het nu lopende boekjaar doorzet, doet ons de hoop uitspreken, dat deze verbetering een meer blijvende zal zijn. Het bierverbruik per hoofd van de bevolking heeft 10.7 L. bedragen in 1951. De in ons vorig jaarverslag uitgesproken verwachting, dat aan een verhoging der prijzen wel niet te ontkomen zou zijn, is bewaarheid geworden. Zoals blijkt uit hetgeen hierboven is gezegd, heeft deze per 1 April ingegane prijsverhoging geen duurzame nadelige invloed op de afzet gehad. Intussen zijn helaas de onkosten verder gestegen, waarbij wij vooral denken aan de prijzen van grondstoffen en emballage-materiaal. Bovendien zou het ons, zonder de zozeer gewaardeerde medewerking der betrokken autoriteiten, vrijwel on mogelijk geweest zijn deze voor ons onmisbare goederen in voldoende mate aan te kopen. Intussen neemt dit niet weg, dat bij het schrijven van dit verslag de grondstoffenvoorziening ons met zorg vervult. Ingevolge de Benelux-overeenkomsten heeft er een technische correctie op de accijns tarieven plaatsgevonden, die per 16 Juli is ingegaan. Nog steeds hopen wij op een verdere 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 5