Aan Aandeelhouders PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Overeenkomstig art. 13 van de Statuten onzer Vennootschap brengen wij U prae-advies uit over de door ons van de Directie ontvangen, door haar opgemaakte, balans en winst en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met bijbehorende toelichting. Zij zijn hier achter afgedrukt. Wij hebben de stukken onderzocht en kennis genomen van het rapport, dat daarover door de door ons aangewezen accountant aan ons is uitgebracht. Wij achten ons gerechtigd U tot goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening te adviseren. Na afschrijvingen tot een bedrag van 3.669.639,36 bedraagt de winst 2.662,938,24. De Directie stelt voor om van dit winstsaldo ƒ500.000,toe te voegen aan de Reserve Diverse Belangen en een dividend van 8 uit te keren. Wij verenigen ons gaarne met deze voor stellen. Ons College heeft in het afgelopen boekjaar enige wijzigingen ondergaan, omdat de Heer Dr. H. P. Heineken, die aan de beurt van aftreden was, zich niet meer herkiesbaar stelde. Dit besluit heeft ons zeer getroffen, omdat onze samenwerking gedurende de reeks van jaren, dat de Heer Heineken als Directeur, President-Directeur en Gedelegeerd Commissaris de belangen van de Vennootschap heeft behartigd, steeds van de meest aangename aard is geweest. Wij danken hem op deze plaats voor al hetgeen hij voor onze Vennootschap gedaan heeft. In zijn plaats werd tot Commissaris gekozen de Heer A. H. Heineken, te Noordwijk a/Zee, terwijl ons College werd uitgebreid door de benoeming van de Heer Ir. J. van den Berg, te Rotterdam. In de a.s. jaarvergadering zal moeten worden voorzien in de vacature, die in onze Raad zal ontstaan door het periodieke aftreden van de Heer Mr. A. W. Gerritzen; deze is terstond herkiesbaar. CoLLOT d'EsCURY Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken Amsterdam, Januari 1952. Van den Berg 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 3